Iris ensata ‘Nikiyama’ – Japanese Iris

Iris ensata ‘Nikiyama’ – Japanese Iris

2.5-3′ x 2′ Full sun May-Jun
Deep pansy violet with white veins.